Çerez Politikası

ÇEREZ KULLANIMI HAKKINDA

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Süreç Savunma Sanayi Sistemleri Elektrik Elektronik Proje Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır .

1. Genel Bilgiler

6698 sayılı KVK Kanunu’nda kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda mevcut çalışma ilişkisi dolayısıyla KVK Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslar dahilinde veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından işlenmektedir; işbu metinde yer alan kurallar kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin kuralları içermektedir.

2. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVK Kanunu uyarınca Şirket, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel veri işlemekte olup Şirketin unvan ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Süreç Savunma Sanayi Sistemleri Elektrik Elektronik Proje Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi
Gersan Sanayi Sitesi, Ergazi Mahallesi, 2310. Sokak, No: 35, Yenimahalle/ Ankara
0 312 256 56 64
kvkk@surecsavunma.com.tr
surecsavunma@hs01.kep.tr

Genel Bilgiler

6698 sayılı KVK Kanunu’nda kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır.
İnternet sitelerinizi ziyaret ettiğinizde otomatik olarak çalışan ve internet sitesine erişim programınız aracılığıyla kullandığınız cihaza da kayedilebilen çerezler kişisel veri toplayabilmekte ve söz konusu veriyi 3. kişilere de aktarılabilmektedir.
Bu kapsamda çerez, siteyi ziyaret ettiğinizde bir web sitesinin bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda sakladığı küçük bir metin dosyası olup www.sürecsavunma.com.tr alan adı ile yayın yapan web sitemizde çerez kullanılmamaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak KVK Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
● İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, “Kişisel Verilerin Korunması - İlgili Kişi - Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu doldurarak veyahut yazılı dilekçe ile Şirketimize, Şirketin yukarıda yazılı adresine fiziki olarak ve gelen evrak kaydı ile teslim ederek, noter vasıtasıyla keşide ederek veya güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak kvkk@surecsavunma.com.tr mail adresine veya surecsavunma@hs01.kep.tr KEP adresine göndermek suretiyle yönlendirebilirsiniz.